Logo

Grzegorz Wrona

doktor nauk prawnych, ukończyłem aplikację sądową, złożyłem egzamin sędziowski i adwokacki,
uzyskałem Certyfikat Specjalisty Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat PARPA)
oraz
Certyfikat Superwizora z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat IPZ)

 

 

Jestem autorem Komentarza do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2019 r.),  pracy doktorskiej pt. „Konflikt a przemoc. Zastosowanie art. 207 KK w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (Warszawa 2017 r.), Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskie Karty, współautorem publikacji „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy. Poradnik praktyczny” (Kraków 2018 r.), współautorem poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autorem artykułów w piśmie „Niebieska Linia”. Jednocześnie od 2004 r. prowadzę szkolenia z zakresu prawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. W szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami (art. 4 ustawy o adwokaturze).

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na zdobycie wiedzy przede wszystkim z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego (w tym w sprawach rozwodowych) oraz prawa administracyjnego.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE

23 czerwca 2017 | piotr

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce po 1 sierpnia 2010 r. (wejście w życie znowelizowanych przepisów UPPR) został oparty na działających w każdej gminie zespołach interdyscyplinarnych. Powoływane przez wójta/burmistrza/prezydenta zespoły mają ściśle przez ustawodawcę określoną strukturę oraz zadania. Tak przyjęty model przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zatem narzucony każdej gminie w Polsce, bez względu […]

PRZEMOC W RODZINIE CZY PRZEMOC DOMOWA?

23 czerwca 2017 | piotr

Przemoc w rodzinie bywa nazywana również przemocą domową. Zastąpienie wyrazu w rodzinie wyrazem domowa bardziej wskazuje na miejsce doznawania przemocy, niż na rodzaj relacji łączących osoby stosujące przemoc z osobami jej doznającymi. Jednak źródła wymiennego używania obu określeń należy poszukiwać w tłumaczeniu angielskiego zwrotu domestic violence. Określenie domestic może bowiem oznaczać zarówno domowy jak i […]

Zobacz wszystkie artykuły

Adres kancelarii

ul. Towarowa 35 lok. 50
00-869 Warszawa

Kontakt

adwokatwrona@gmail.com
505 181 262