Logo

Grzegorz Wrona

doktor nauk prawnych, ukończyłem aplikację sądową, złożyłem egzamin sędziowski i adwokacki,
uzyskałem Certyfikat Specjalisty Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat PARPA)
oraz
Certyfikat Superwizora z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat IPZ)
od 2022 r. jestem członkiem Komitetu Rady Europy ds. Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO)

 

 

Jestem autorem Komentarza do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2019 r.),  pracy doktorskiej pt. „Konflikt a przemoc. Zastosowanie art. 207 KK w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (Warszawa 2017 r.), Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskie Karty, współautorem publikacji „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy. Poradnik praktyczny” (Kraków 2018 r.), współautorem poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autorem artykułów w piśmie „Niebieska Linia”. Jednocześnie od 2004 r. prowadzę szkolenia z zakresu prawa przeciwdziałania przemocy domowej.

Od 2004 r. poprzez pracę w instytucjach centralnych, pracę naukową i dydaktyczną oraz szkoleniową, a także jako pełnomocnik propaguję zwiększenie ochrony przed przemocą, przede wszystkim wobec dzieci. Ochrona dzieci przed przemocą oraz wprowadzenie odpowiednich gwarancji prawnych w celu jej zapewnienia, stanowi jeden z fundamentalnych warunków dla zmniejszenia skali przemocy w przyszłości.


CZYM JEST PRZEMOC DOMOWA?

Przemoc domowa – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami (art. 4 ustawy o adwokaturze).

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na zdobycie wiedzy przede wszystkim z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego.

DZIECKO ŚWIADEK PRZEMOCY DOMOWEJ

22 czerwca 2023 | piotr

„Z określonej w art. 2 pkt 4 PrzemDomU definicji świadka przemocy domowej wynikają dwie różne kategorie świadków: pierwsza w sytuacji, gdy świadek widział akt przemocy. Taka regulacja jest zgodna z językową wykładnią pojęcia świadka. Druga kategoria ustanawia świadkiem przemocy domowej każdego, kto ma wiedzę o przemocy. Nie doprecyzowano jednak źródła tej wiedzy ani jej zakresu. Tak szeroka […]

ZAPEWNIENIE DZIECKU OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ

22 czerwca 2023 | piotr

„W 2010 r. w celu ochrony dzieci przez przemocą ustawodawca wprowadził specjalną procedurą pozwalającą na natychmiastową reakcję pracownika socjalnego, policjanta i przedstawicieli ochrony zdrowia, którzy zyskali prawo i obowiązek odebrania dziecka z rodziny bez uprzedniej decyzji sądu. Pod wpływem silnej krytyki, jakiej procedura ta została poddana w trakcie prac legislacyjnych, zastosowanie procedury zostało ograniczone jedynie do przypadków bezpośredniego zagrożenia […]

Zobacz wszystkie artykuły

Adres kancelarii

ul. Towarowa 35 lok. 50
00-869 Warszawa

Kontakt

adwokatwrona@gmail.com
505 181 262