Logo

PRZEMOC W RODZINIE CZY PRZEMOC DOMOWA?

23 czerwca 2017 | piotr

Przemoc w rodzinie bywa nazywana również przemocą domową. Zastąpienie wyrazu w rodzinie wyrazem domowa bardziej wskazuje na miejsce doznawania przemocy, niż na rodzaj relacji łączących osoby stosujące przemoc z osobami jej doznającymi. Jednak źródła wymiennego używania obu określeń należy poszukiwać w tłumaczeniu angielskiego zwrotu domestic violence. Określenie domestic może bowiem oznaczać zarówno domowy jak i rodzinny. Bez względu jednak na to, które określenie wybierzemy mają one ten sam zakres znaczeniowy.

W trakcie prac międzyresortowych nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej powstała wątpliwość wyrażona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, czy zakres znaczeniowy określenia „przemoc w rodzinie” pokrywa się z zakresem znaczeniowym pojęcia „przemoc domowa”. W efekcie Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w celu rozstrzygnięcia tej wątpliwości. W wyniku tego wystąpienia Komisja Kodyfikacyjna na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r. wydała opinię „w sprawie tożsamości definicji przemocy domowej i przemocy w rodzinie”. Opinia oparta na obszernej argumentacji ostatecznie stwierdza: „W zakresie swej właściwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego uznaje, że w odniesieniu do określenia czynności wykonawczej rozbieżności pomiędzy porównywanymi definicjami mają charakter pozorny, albowiem ustawowa definicja przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie relewantne prawnokarnie formy ujęte w konwencyjnej definicji przemocy domowej.” Tak sformułowany wniosek wynika z zakresu działalności Komisji, która skupiła się na relacji obu interpretowanych definicji do prawa karnego. Komisja zwróciła również uwagę, że: „oba akty prawne mają charakter wykraczający poza domenę prawa karnego, a przyjęte definicje mają znaczenie dla całego zakresu regulacji”. Tym samym Komisja pośrednio wskazała na bardzo istotny z punktu widzenia niniejszej pracy fakt, że zakres ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w tym również definicji przemocy w rodzinie nie pokrywa się (wykracza) poza domenę prawa karnego.

W najnowszej literaturze również wymiennie używa się terminów przemoc w rodzinie i przemoc domowa. Przykładem może być cytowany we wstępie do niniejszej pracy fragment Komentarza do KK, którego autor w jednym zdaniu raz używa pojęcia przemoc w rodzinie, a po chwili przemoc domowa. Nie ma zatem znaczenia czy akty prawa międzynarodowego używają sformułowania przemoc domowa, a polski ustawodawca przemoc w rodzinie, gdyż są to tożsame pojęcia.

fragment pracy doktorskiej

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/adwokatw/domains/adwokatwrona.waw.pl/public_html/wp-content/themes/wrona/single.php on line 20

Adres kancelarii

ul. Towarowa 35 lok. 50
00-869 Warszawa

Kontakt

adwokatwrona@gmail.com
505 181 262